Σέρβοι: ”Δεν έπρεπε να ενημερωθούμε για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη;”

 

Την αντίδραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Σερβίας προκάλεσε η είδηση της Romfea.gr για την ολιγοήμερη παραμονή του Οικουμενικού Πατριάρχη στην εκκλησιαστική επαρχία τους.

Σε ανακοίνωση της η Ιερά Μητρόπολη Ζάγκρεμπ και Λιουμπλιάνας εκφράζει την απορία για την επίσκεψη του Πατριάρχη χωρίς να έχουν ενημερωθεί αρμοδίως και αφήνει αιχμές για την ακολουθούμενη πρακτική από πλευράς του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μητροπόλεως προς την ROMFEA.GR :

Από το κείμενο του κ. Αιμιλίου Πολυγένη υπό τον τίτλο “Επέστρεψε στο Φανάρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης” δημοσιευθέν εις την ΡΟΜΦΑΙΑ τη 27η Ιουλίου ε.ε., επληροφορήθημεν, ότι όντως ο Παναγιώτατος έμεινε, αναπαύσεως χάριν, ολίγας ημέρας εις την Σλοβενίαν (ο τόπος της διαμονής του δεν αναφέρεται εις το εν λόγω κείμενο) και ούτως επεβεβαιώθησαν αι φημολογίαι των τελευταίων ημέρων.

Αυτόθι αναφέρεται, ότι μετά την εν Σλοβενία βραχείαν παραμονή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέμεινεν επί τω αυτώ σκοπώ, επ΄ όλίγον και πάλιν, εις την Γαλλίαν, όπου επεσκέφθησαν αυτόν καθηκόντως και κανονικώς ο Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας, ο Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού κ. Ιώβ, ο Επίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος και ωρισμένοι κληρικοί.

Από την είδηση αυτήν δύναται να σχηματισθή η εσφαλμένη εντύπωσις, ότι ουδείς από το Πατριαρχείο Σερβίας, εις του οποίου την κανονική δικαιοδοσία υπάγεται η Σλοβενία κατά ρητήν απόφαση του Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου του έτους 1922, δεν εθεώρησε σκόπιμον να πράξη το στοιχειωδώς επιβαλλόμενον, δηλαδή να επισκεφθεί τον Παναγιώτατο Πατριάρχη.

Συμβαίνει όμως ακριβώς το αντίθετον.

Ο οικείος Μητροπολίτης Ζάγκρεμπ και Λιουμπλιάνας κ. Πορφύριος ανήκει εις τους τελευταίους εκείνων, οι οποίοι ήθελον αδιαφορήσει δια την παρουσίαν οιουδήποτε αρχιερέως, πολλώ δε μάλλον του Οικουμενικού Πατριάρχου, εις τα όρια της Επαρχίας των.

Πλην όμως, παρ΄ ότι πρόκειται ουχί περί της λεγομένης διασποράς και της εν αυτή κανονικής ακαταστασίας, αλλά περί αδιαμφισβητήτου χώρου πανορθοδόξως ανεγνωρισμένης αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας, τα στελέχη και αι υπηρεσίαι της Μητρός Αγιωτάτης Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως δεν εθεώρησαν σκόπιμον να ενημερώσουν τυπικώς τον επιχώριον ποιμενάρχην η οιονδήποτε όργανον της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας περί της παρουσίας του Παναγιωτάτου, έστω μετά την άφιξήν του.

Δια του παρόντος ανακοινωθέντος ούτε αυθαδειάζουμεν ούτε ζητούμε ευθύνας.

Απλώς εξηγούμεθα προς αποφυγήν ενδεχομένων παρεξηγήσεων και παρερμηνειών, αλλά και προς υπόμνησιν, εις εαυτούς και αλλήλους, ότι ενίοτε όλοι δυνάμεθα να πάθωμεν όσα, συνήθως ορθώς, καταλογίζομεν εις τους αδελφούς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *