Επιστολή Πατριάρχη Αντιοχείας στον Οικουμενικό Πατριάρχη

 

Εκ της Ρομφαίας

Επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο απέστειλε ο Πατριάρχης Αντιοχείας κ. Ιωάννης, με αφορμή τα 25 χρόνια διακονίας στον Οικουμενικό Θρόνο.

Το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea.gr δημοσιεύει παρακάτω την επιστολή του Πατριάρχη Ιωάννη:

 

Παναγιώτατε καί Θειότατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικέ Πατριάρχα, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ, λίαν ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, κ. κ. Βαρθολομαῖε, τήν Ὑμετέραν πολυπόθητον Ἡμῖν Παναγιότητα ἀδελφικῶς περιπτυσσόμενοι καί, ἀσπαζόμενοι Ὑμᾶς αὖθις, φιλήματι ἁγίῳ, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.
Ὁ Χριστός ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν! Καί ἔστι καί ἔσται!

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως ἐφέτος εἴκοσι καί πέντε ἐτῶν ἀπό τήν ἡμέραν τῆς ἐκλογῆς τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, ὡς Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, εὐχόμεθα, ὅπως Κύριος ὁ Θεός δώσῃ Ὑμῖν χάριν ἀντί χάριτος καί ἐνδυναμώσῃ Ὑμᾶς εἰς τήν ὑψηλήν καί ὑπεύθυνον διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας καί εἰς τήν μαρτυρίαν, ἐντός τοῦ σημερινοῦ κόσμον, ὑπέρ τοῦ ἀναστάντος καί νικήσαντος τόν θάνατον Χριστοῦ.

Μεθ’ ὑπομονῆς καί ἀφοσιώσεως διακονήσατε ἐπί εἴκοσι καί πέντε ἔτη τόν πάνσεπτον θρόνον τῆς τοῦ Κωνσταντίνου πόλεως, ἐξαλείψατε τά δάκρυα τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, τά ὁποῖα ἐδοκιμάσθησαν σφόδρα καί ἠδικήθησαν ἐπί αἰῶνας. Μέ σοφίαν Χριστοῦ καί ἀνοχήν, καθοδηγήσατε τά τέκνα Ὑμῶν εἰς τόπον χλόης καί νομάς σωτηρίους. Ἀγωνισθήκατε ὑπέρ τῆς παραμονῆς των εἰς τήν γῆν τῶν πατέρων αὐτῶν καί ὑπέρ τῆς ἀναζωπυρήσεως τῆς παρουσίας τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τάς ἱστορικάς ἐπαρχίας τῆς καθ’ Ὑμᾶς Ἐκκλησίας. Ἐπιπροσθέτως, ἐργασθήκατε μετά σπουδῆς προκειμένου νά ἐνεργοποιηθῆ ὁ σημερινός συντονισμός μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, διά τήν ἀπό κοινοῦ μαρτυρίαν.

Τό δέ ἄνοιγμα, πού εἰσαγάγατε εἰς τάς σχέσεις μετά τῶν λοιπῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καί ὁμολογιῶν, ἐνεργοποίησε τούς ὑπάρχοντας διμερεῖς καί πολυμερεῖς διαλόγους καί συνέβαλε οὐσιαστικῶς εἰς τήν ἕνωσιν τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου. Πρωτοπόρος ὑπήρξατε εἰς τήν ἔκκλησιν διά τήν προστασίαν καί διαφύλαξιν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ὁμοίως ὑπήρξατε ἐκ τῶν πρώτων μεταξύ αὐτῶν, οἵτινες ἀσχολήθησαν μέ τάς παγκοσμίου ἐμβελείας ὑποθέσεις τῆς ἀνθρωπότητος καί ὑπερασπισθήκατε σθεναρῶς τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ἰδίως τῶν περιθωριοποιημένων.

Ἐμεῖς εἴχαμε τήν εὐλογίαν νά Σᾶς γνωρίσουμε προσωπικῶς, Παναγιώτατε, καί εἴμεθα μάρτυρες τῶν ὅσων χαρισμάτων καί ταλάντων πού ἐλάβατε ἀπό τόν Θεόν, τά ὁποία μάλιστα ἐπενδύσατε εἰς τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Κυρίου αὐτῆς.

Εὐχαριστοῦντες τόν Θεόν, τόν χαρισάμενον Ὑμᾶς τῇ ἁγίᾳ Αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ, αἰτούμεθα, ὅπως ὑπεραυξάνῃ τήν ἄνωθεν φώτισιν καί σοφίαν τῆς Ὑμῶν Παναγιότητος, διά νά διατηρήσητε «τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης».

Τά ἔτη Ὑμῶν πολλά καί ἀγλαόκαρπα.

Ἐν τῇ Ἱερᾷ καί Πατριαρχικῇ Μονῇ Παναγίας τοῦ Μπάλαμαντ,
Τῇ κϛ΄ Ὀκτωβρίου 2016

+ ὁ Ἀντιοχείας καί Πάσης Ἀνατολῆς
Ἰωάννης Ι´

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *